Stadgar

STADGAR FÖR HALMSTAD FOTOKLUBB

 

§1 Klubbens namn är HALMSTAD FOTOKLUBB och dess hemort är Halmstad.

§2 Halmstad Fotoklubb är en ideell och partipolitiskt obunden förening för fotointresserade.

§3 Klubbens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten genom att stimulera medlemmarnas fotografiska intresse.

§4 Klubbens verksamhet skall omfatta:
Utbildning och kursverksamhet
Bildvisning och utställningar
Föreläsningsverksamhet samt utbyte med andra fotoklubbar

§5 Klubben är ansluten till Riksförbundet för Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar.

§6 Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande, kassör samt minst tre ledamöter. Dock skall antalet styrelsemedlemmar vara ojämnt. Ordförande, Kassör och ledamöter väljs på två år. Halva styrelsen skall ställa sina platser till förfogande växelvis vartannat år.
Firmatecknarnas (se §15) mandatperioder får inte sammanfalla. Firmatecknarna väljs för sig medan övriga uppdrag utses inom styrelsen. Styrelsen må ej fatta beslut om inte minst 1/2 av ledamöterna deltar och är eniga om beslutet. Styrelseledamot kan efter skriftlig begäran entledigas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande kan fattas av årsstämma eller, om det inte gäller firmatecknare, av styrelsen. Innan kassör entledigas måste räkenskaperna granskas av revisorerna.

§7 Styrelsens åligganden är, att verkställa av årsstämman fattade beslut att låta föra noggranna räkenskaper över Halmstad Fotoklubbs inkomster och utgifter att under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta dess tillgångar

§8 Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden.

§9 Den som delar klubbens målsättning samt är beredd att följa dess stadgar och har erlagt medlemsavgiften äger rätt att bli medlem i klubben.

§10 Årsmötet skall hållas senast fyra månader efter verksamhetsårets slut. Motioner till årsmötet skall vara tillhanda senast två veckor före stämman.

§11 Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Styrelsens ansvarsfrihet
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Förslag till verksamhetsprogram

§12 Extra årsmöte inkallas om styrelsen så beslutar eller minst 1/10 av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte tillställs medlemmarna senast två veckor före stämman. Extra årsmöte äger rätt att förrätta kompletterande styrelseval i fall av vakanser. Extra årsmöte äger rätt att besluta i frågor som den har utlysts för.

§13 Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

§14 Halmstad Fotoklubbs bokföring skall granskas av två revisorer och skall i god tid före årsmötet föreläggas revisorerna för granskning.

§15 Firmatecknare utgörs av kassör och ordförande som tecknar föreningen var för sig. Teckningsrätten avser ass, rek, paket, postförskott, postanvisningar, utbetalningskort samt disponerande, adressändring och avslutande av föreningens plusgiro- och bankkonton.

§16 Årsavgiften, som bestämmes för ett år i sänder, skall betalas efter årsmötet och avser innevarande verksamhetsår. Nya medlemmar erlägger årsavgiften vid inträdet. Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma familj, medges sådan nedsättning av deras årsavgifter, att endast en av dem erlägger full avgift och var och en av de andra en av klubben bestämd lägre avgift. Ungdom som under året fyller högst 18 år, eller studerande, kan på samma sätt som familjemedlemmar erhålla nedsatt avgift.

§17 Styrelsen äger rätt att vid ordinarie styrelsemöte fatta beslut om nya medlemmars inträde.

§18 Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem, som agerar mot Halmstad Fotoklubbs intressen och/eller icke betalar fastställda årsavgifter. Beslut om uteslutning kan överklagas vid närmaste årsstämma, som har att slutligen avgöra ärendet.

§19 För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande årsmöten varav den ena skall vara ordinarie. Mellan årsmötena skall ha förflutit minst 10 veckor. På extra årsmöte skall beslut fattas med 2/3 majoritet.

§20 Skulle fråga om klubbens upplösande uppstå, skall meddelande därom tillställas medlemmarna. Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra följande sammanträden, varvid erfordras en majoritet av minst 3/4 av de angivna rösterna. Beslutas om klubbens upplösning skall dess tillgångar doneras till någon sammanslutning eller institution som arbetar för fotografins utveckling.

 

Annonser