Stadgar

Stadgar för Halmstad Fotoklubb

 • 1 Klubbens namn är Halmstad Fotoklubb och dess hemort är Halmstad.
 • 2 Halmstad Fotoklubb är en ideell och partipolitisk obunden förening för fotointresserade.
 • 3 Klubbens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten genom att stimulera medlemmars fotografiska intresse.
 • 4 Klubbens verksamhet ska omfatta

Utbildning och kursverksamhet

Bildvisning och utställningar

Föreläsningsverksamhet samt utbyte med andra fotoklubbar.

 • 5 Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av en ordförande, en kassör samt minst en ledamot. Antalet styrelsemedlemmar skall alltid vara ojämnt. Ordförande, kassör och ledamot väljs på två år. Halva styrelsen ska ställa sina platser till förfogande växelvis vart annat år.

Firmatecknarnas (se §8) mandatperiod får inte sammanfalla.

Firmatecknarna väljs på årsmötet, medan övriga uppdrag utses inom styrelsen.

Styrelsen må ej fatta beslut om inte minst ½ av ledamöterna deltar och är eniga med beslutet. Styrelseledamot kan efter skriftlig begäran entledigas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande kan fattas av årsstämma eller, om det inte gäller firmatecknare, av styrelsen. Innan kassör entledigas måste räkenskaperna granskas av revisorerna.

 • 6 Styrelsens åläggande är, att verkställa av årsstämman fattade beslut, att låta föra noggranna räkenskaper över klubbens inkomster och utgifter samt att under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta dess tillgångar.
 • 7 Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden.
 • 8 Firmatecknare utgörs av kassör och ordförande som tecknar föreningen var för sig. Kassör ska äga rätt att ensam utföra externa transaktioner utan krav på kontrasignering.

Teckningsrätten avser ass, rek, paket, postförskott, postanvisningar samt disponerande av konto. Teckningsrätten äger också rätt till adressändring och avslutande av föreningens bankkonto och handkassa.

 • 9 Årsmötet ska hållas senast fyra månader efter verksamhetsårets slut. Motioner till årsmötet skall vara klubben tillhanda senast två veckor före stämman.
 • 10 Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Styrelsens ansvarsfrihet

Val av styrelse

Val av revisorer

Val av valberedning

Förslag till verksamhetsprogram

 • 11 Extra årsmöte inkallas om styrelsen så beslutar eller minst 1/10 av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte skickas till medlemmarna senast två veckor före stämman. Extra årsmöte äger rätt att förrätta kompletterande styrelseval i fall av vakanser och rätt att besluta i frågor som utlysts i förväg.
 • 12 Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.
 • 13 Halmstad Fotoklubbs bokföring ska granskas av två revisorer och ska i god tid före årsmötet föreläggas revisorerna för granskning.
 •  14 Årsavgiften som bestäms för ett år i taget, ska erläggas vid inträdet och gäller för ett år från betalningsdag.
  Tillhör två eller flera av klubbens medlemmar samma familj, medges sådan nedsättning av deras årsavgifter, att endast en av dem erlägger full avgift och var och en av de andra en lägre avgift som klubben bestämt.
  Minderårig får vara medlem i klubben under förutsättning att målsman godkänner medlemskapet och vid behov medverkar i aktiviteter utanför klubblokalen.
  Ungdom under 18 år kan på samma sätt som familjemedlem erhålla nedsatt avgift.
  Studerande, som kan visa upp giltigt studieintyg, kan också på samma sätt som familjemedlem erhålla nedsatt avgift.
  Vid beslut att höja medlemsavgiften, avser detta nästkommande år.
  Styrelsen äger rätt att besluta om sammedlemskap med andra fotoklubbar.
 • 15 Den som delar klubbens målsättning samt är beredd att följa dess stadgar äger rätt att vara medlem i klubben.
 • 16 Styrelsen äger rätt att vid ordinarie styrelsemöte fatta beslut om nya medlemmars inträde.
 • 17 Styrelsen äger rätt att besluta om uteslutning av medlem, som agerar mot Halmstad Fotoklubbs intressen och/eller icke betalar fastställd årsavgift. Beslut om uteslutning kan överklagas vid närmsta årsstämma, som har att slutligen avgöra ärendet.
 • 18 Ändring av klubbens stadgar sker vid ordinarie årsmöte. Dessa ändringar ska skickas ut till medlemmarna minst 14 dagar innan årsmötet. På årsmöte ska beslut fattas med 2/3 majoritet.
 • 19 Skulle fråga om klubbens upplösande uppstå, ska meddelande därom tillställas medlemmarna. Beslut om upplösningen ska fattas av två på varandra följande sammanträden, varvid erfordras en majoritet av minst ¾ av de angivna rösterna. Beslutas om klubbens upplösning ska dess tillgångar doneras till någon sammanslutning eller institution som arbetar för fotografins utveckling.

 

Stadgar antagna vid årsmöte 2011-04-17, reviderade 2018-02-11.